KUNDA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KND
Sadama aadress Uus-Sadama tee 2, 44109 Kunda, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 01.06.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°31'16.20''N ; 26°32'29.40''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 150,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
9,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
9,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kunda Sadam AS
Eesnimi -
Registri kood 14466191
Telefon +372 3229955
E-post info@kundasadam.ee
Koduleht www.kundasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Orgmets
Eesnimi Eiki
Telefon +372 3229861
E-post eiki.orgmets@kundasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34501:001:0049, 34501:001:0048, 34501:002:0006, 34501:002:0015, 34501:002:0014, 34501:001:0051
Pindala (m²) 170671,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 232
Akti vastu võtmise kuupäev 27.07.1999
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedurlev, Puistlastilaev, Kuivlasti praam, Reisiparvlaev, Eriotstarbeline avamerelaev, Vedellastilaev, Muu laev, Kalalaev, Erilastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kunda Sadam AS, 14466191, +372 3229955, info@kundasadam.ee, www.kundasadam.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Kunda Sadam AS, 14466191, +372 3229955, info@kundasadam.ee, www.kundasadam.ee
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil Kunda Sadam AS, 14466191, +372 3229955, info@kundasadam.ee, www.kundasadam.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Kunda Sadam AS, 14466191, +372 3229955, info@kundasadam.ee, www.kundasadam.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Kunda Sadam AS, 14466191, +372 3229955, info@kundasadam.ee, www.kundasadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Laevade veega varustamine on lubatud/võimalik paakautodega. Laeva kapteni nõudmisel on vee tarnija kohustatud esitama tõendi joogivee kvaliteedi nõuetele vastavuse kohta. Paakautod lubatakse sadama territooriumile laeva agendi või kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Vajadusel korraldab veega varustamise laevaagent, laeva kapten või reeder. Sadama pidaja laevadele veega varustamise teenust ei osuta.
Muu teenus 1.Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt ja muudelt veesõidukitelt sadamas toimub vastavalt sadamaseadusele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrusele nr 78 “Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded“. Protsessi on kirjeldatud „Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“. Kava on avaldatud sadama kodulehel aadressil www.kundasadam.ee. 2. Laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemist sadamas korraldab sadama pidaja, käitlemist teostab sadama pidajaga lepingulises suhtes olev vastavat käitluslitsentsi omav ettevõte. Laevaheitmete käitlemine on korraldatud järgmiselt: - laevadelt vastu võetav prügi, segaolmejäätmed, sh toidujäätmed, plastid, naftased ja õlised kaltsud, määrdunud pakendid jt kogutakse liikide kaupa markeeritud konteineritesse, mis asuvad kai nr 3 läheduses; - laevadelt naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavate jäätmete, sh pilsivee ja setete vastuvõtmist teostab vastavat käitluslitsentsi omav ettevõtte. Nimetatud jäätmete üleandmiseks sisestab laevaagent elektroonilises mereinfosüsteemis (EMDE) (Laevakülastus/Teated ja tellimused/Jäätmed/MARPOL Lisa I) üle antavate jäätmete kogused. Dokumendi salvestamisel genereerib süsteem automaatselt teatise jäätmete vastuvõtjale. Üle antavad jäätmed peavad olema süsteemis (EMDE) sisestatud vähemalt 12 tundi enne laeva saabumist sadamasse. Kontaktandmed teenust osutava ettevõtte kohta (Eeskirja lisa nr 4) 3. Laeva kapten on kohustatud koostama ja esitama sadamale teatise sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete liigi ja koguse kohta. Kui tegelikult üle antud heitmete/jäätmete kogused erinevad teatisesse kantud kogustest, tuleb esitatud teatisel teha sellekohased parandused. Teatis(-ed) ja sadamas reaalselt üleantud mahud esitatakse elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu. 4. Enne sadamast väljumist on laeva kapten kohustatud sadamale (või teenust pakkuvale isikule) üle andma kõik laevaheitmed ja lastijäätmed. 5. Laevaheitmete vastuvõtmise eest võetavad tasud ja nende määrad on kirjeldatud Eeskirja lisas nr 1 ja sadama “Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“.
Wi-Fi Sadama kaide ala on tasuta interneti kasutamise wifi leviala.
Muu teenus Laevavarude täiendamine (nt shipchandleri teenus) on lubatud, informeerides eelnevalt sadamakapteni talitust. Transport (laeva varud) lubatakse sadama territooriumile laevaagendi või -kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Turvafirmal on õigus teostada saabuvate laevavarude saatelehele vastavuse kontrolli, tagades varude ja pakendite puutumatuse. Sadama pidaja laevade varustamise teenust ei osuta.
Muu teenus Kaupade lastimist ja lossimist, kaupade ladustamist ja hoiustamist kaide tagalas ja avatud laoplatsidel korraldab sadama pidaja.
Elekter laeva on võimalik ühendada sadama kalda elektrisüsteemiga eelneval kokkuleppel sadamakapteni talitusega.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Frontaallaadurid kaupade aunastamine/ladustamine
Muu seade hüdrauliline mobiiltõstuk laevade lastimine/lossimine
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev Vedurlaev Kunda
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, abikai 7,6 7,4 Statsionaarne kai 34,0
Kai nr 2, laadimiskai 9,6 9,4 Statsionaarne kai 172,0
Kai nr 3, laadimiskai 8,6 8,4 Statsionaarne kai 35,0
Kai nr 4, laadimiskai 8,6 8,4 Statsionaarne kai 103,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
060 Kunda sadama paadikai tulepaak
048 Kunda parema külje poi
061 Kunda sihi alumine tulepaak
055 Kunda vasaku külje poi
052 Kunda parema külje poi
054 Kunda vasaku külje poi
057 Kunda teljepoi
051 Kunda vasaku külje poi
1091 Kunda sadama põhjatooder
067 Kunda sadama vasaku külje poi
1090 Kunda sadama põhjatooder
050 Kunda parema külje poi
062 Kunda sihi ülemine tulepaak
066 Kunda sadama vasaku külje poi
053 Kunda vasaku külje poi
049 Kunda vasaku külje poi
068 Kunda sadama vasaku külje poi
059 Kunda sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee