BEKKERI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE BEK
Sadama aadress Harju maakond, Marati 14, 11712 Tallinn
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 15.01.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'17.04''N ; 24°40'03.06''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 170,0
Veesõiduki suurim laius (m) 32,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 85,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
8,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
8,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Tallinna Bekkeri Sadam
Eesnimi -
Registri kood 10375907
Telefon +372 6201600
E-post info@tallinnbekkerport.com
Koduleht www.tallinnbekkerport.com
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kellamov
Eesnimi Gunnar
Telefon +372 56921417
E-post gunnar@tallinnbekkerport.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:808:1380, 78401:101:2477, 78408:808:0200, 78408:808:0047, 78408:808:2390
Pindala (m²) 186284,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 240
Akti vastu võtmise kuupäev 11.08.1999
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kuivlasti praam, Kalalaev, Muu laev, Vedellastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil OÜ Tallinna Bekkeri Sadam, 10375907, +372 6201600, info@tallinnbekkerport.com, www.tallinnbekkerport.com
Veesõiduki lastimine ja lossimine OÜ Tallinna Bekkeri Sadam, 10375907, +372 6201600, info@tallinnbekkerport.com, www.tallinnbekkerport.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt ja muudelt veesõidukitelt sadamas toimub vastavalt sadamaseadusele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrusele nr 78 “Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord“. Protsessi on kirjeldatud „Sadama laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“. Kava on avaldatud sadama kodulehel (www.tallinnbekkerport.com). Laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemist korraldab sadamas sadama pidaja, käitlemist teostab sadama pidajaga lepingulises suhtes olev vastavat käitluslitsentsi omav ettevõte. Laevaheitmete käitlemine on korraldatud järgmiselt: - laevadelt vastu võetav prügi, segaolmejäätmed, sh toidujäätmed, plastid, naftased ja õlised kaltsud, määrdunud pakendid jt kogutakse liikide kaupa markeeritud konteineritesse, mis asuvad kai nr 4 läheduses; - laevadelt naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavate jäätmete, sh pilsivee ja setete vastuvõtmist teostab vastavat käitluslitsentsi omav ettevõtte. Nimetatud jäätmete üleandmiseks tellib jäätmevedaja laevaagent. Tellimus peab olema esitatud 12 tundi ja täpsustatud 6 tundi enne laeva saabumist sadamasse. Tellimuse koopia peab olema edastatud sadamakapteni talitusele. Kontaktandmed teenust osutava ettevõtte kohta (sadama eeskirja lisa nr 6). Sadamast vedeljäätmete äraveo tellimiskiri (sadama eeskirja lisa nr 5). Laeva kapten on kohustatud koostama ja esitama sadamale teatise sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete liigi ja koguse kohta. Kui tegelikult üle antud heitmete/jäätmete kogused erinevad teatisesse kantud kogustest, tuleb esitatud teatisel teha sellekohased parandused. Teatis (-ed) ja sadamas reaalselt üleantud mahud esitatakse elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu. Enne sadamast väljumist on laeva kapten kohustatud sadamale (või teenust pakkuvale asutusele) üle andma kõik laevaheitmed ja lastijäätmed. Laevaheitmete vastuvõtmise eest võetavad tasud ja nende määrad on kirjeldatud sadama eeskirja ja sadama “Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“.
Elekter Laeva on võimalik ühendada sadama kalda elektrisüsteemiga eelneval kokkuleppel sadamakapteni talitusega.
Joogivesi Laevade veega varustamine on lubatud/võimalik paakautodega. Laeva kapteni nõudmisel on vee tarnija kohustatud esitama tõendi joogivee kvaliteedi nõuetele vastavuse kohta. Paakautod lubatakse sadama territooriumile laeva agendi või kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Vajadusel korraldab veega varustamise laevaagent, laeva kapten või reeder. Sadama pidaja laevadele veega varustamise teenust ei osuta.
Muu teenus Laevavarude täiendamine (nt shipchandleri teenus) on lubatud, informeerides eelnevalt sadamakapteni talitust. Transport (laeva varud) lubatakse sadama territooriumile laevaagendi või -kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Turvafirmal on õigus teostada saabuvate laevavarude saatelehele vastavuse kontrolli, tagades varude ja pakendite puutumatuse. Sadama pidaja laevade varustamise teenust ei osuta.
Muu teenus Stividoritöid korraldab sadama pidaja, OÜ Tallinna Bekkeri Sadam. Töökorraldus vt sadama tööaeg (sadama eeskiri).
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade - -
Muu seade - -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1a 2,5 2,3 Statsionaarne kai 67,0
nr 1 Seisukai 8,4 8,2 Statsionaarne kai 131,0
nr 2 Seisukai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 150,0
nr 3 Seisukai 3,4 3,2 Statsionaarne kai 109,0
nr 4 Kaubakai 8,5 8,3 Statsionaarne kai 183,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
341.5 Bekkeri sadama 5
340 Bekkeri sadamamuuli tulepaak
341.1 Bekkeri sadama 1
341.3 Bekkeri sadama 3
341.7 Bekkeri sadama 7

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee